Home»Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://
www.therapytools.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego
spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako
„RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Anna Lewandowska
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna
Lewandowska, Złotów, Plac Wolności 13, 77-400 Złotów, NIP: 7671672693, REGON: 366007493
(dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@therapytools.pl

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby
nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako
wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i
realizacji zamówienia.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie
jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b) realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
c) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
d) udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt
a) RODO),
e) kontakt telefoniczny na numer telefonu pozostawiony w ramach widgetu online (art. 6 ust. 1
pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
f) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
g) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej
stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
h) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),,
i) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie
internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b) dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym
dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem
przedawnienia roszczeń,
c) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
d) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej
zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem
Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
e) dane wpisane w widget online w celu nawiązania kontaktu telefonicznego – do momentu
wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest
nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami
f) dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od
zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres
26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
h) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
i) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji
tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych
1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w
przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
b) w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w
przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
c) w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres email,
imię i nazwisko oraz numer telefonu;
d) w związku z pozostawieniem numeru telefonu w ramach widgetu online: numer telefonu.
2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób
automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość
czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina
korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego
typu informacje.

§ 8 Pliki cookies
1. Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu
internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a)rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości
strony,
b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej
podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d)dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie
anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest
m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie
słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
e)zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list
remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści spersonalizowanych reklam.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także
automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta w Sklepie internetowym
analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc.
Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z
adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym
informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://
www.google.com/analytics.
6. Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google AdWords, które używane są do
tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci
reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetalne są reklamy na
postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych
1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza
do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w
szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a) pocztowe,
b) płatności elektronicznych,
c) księgowe,
d) hostingowe,
e) marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.
§ 10 Uprawnienia Klientów
1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te
dane innemu administratorowi danych.
4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

 

×