Home»Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.therapytools.pl

WAŻNY OD
21.03.2019 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
sklepu internetowego https://www.therapytools.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem therapytools.pl za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska a Klientem,
zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na
stronie https://www.therapytools.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.therapytools.pl, prowadzony jest przez
firmę Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska, z siedzibą Plac Wolności,
77-400 Złotów tel. kom. (+48) 783 088 206, NIP 767-167-26-93, REGON 366007493
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w
ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna w aktualnej wersji.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna
Lewandowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci
zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.therapytools.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych
stronach https://www.therapytools.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach
podanych w opisie produktu.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego można zacząć bez rejestracji.
3.2. Jeśli klient wyrazi chęć rejestracji rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie
formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska może pozbawić Klienta prawa do
korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub
całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia
przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Indywidualna Praktyka Psychologiczna
Anna Lewandowska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Indywidualna Praktyka
Psychologiczna Anna Lewandowska
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Indywidualna Praktyka Psychologiczna
Anna Lewandowska
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku
ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
dla Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść
na stronę internetową https://www.therapytools.pl i dokonać wyboru:
a) zamawianych produktów oraz ich ilości;
b) sposób płatności;
c) sposób dostawy wraz z adresem dostawy;
d) danych niezbędnych do wysyłki towaru i wystawienia faktury (w przypadku braku danych do
faktury, faktura wystawiana jest na dane z wysyłki).
Następnie należy podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie
do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie
wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz
dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Indywidualna
Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na szkrzynkę e-mailową wiadomość zatytułowaną
„TherapyTools – Otrzymaliśmy Twoje zamówienie ”. Wiadomość ta bedzie potwierdzała
otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta i zawarcie
umowy.
4.8. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta kolejne e-maile z
a)informacją o zaksięgowaniu wpłaty,
b) informacją o dokonaniu wysyłki.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Wszystkie podane ceny i terminy realizacji są informacjami aktualnymi i mają charakter
wiążący.
V. Dostawa i wysyłka
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5.3 Koszt dostawy ponosi kupujący chyba że informacja na stronie wskazuję na daromową
dostawę.
5.4 Zgodnie z regulaminem przewoźnika dostawa następuje w dni robocze od godz 8:00 do godz
18:00 bez możliwości wpływu na godzinę dostawy.
5.5 Termin realizacji dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi od 2 do 4 dni roboczych
licząc od dnia wysłania towaru przez sklep.
5.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.therapytools.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.7 W przypadku wpłynięcia wpłaty wysyłka następuję w teminie do 14 dni roboczych.
5.8 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia Klientowi, który wskazał
niedokładny bądź błędny adres dostawy
5.9 Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy.
5.10 W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń mechanicznych zalecamy przy
odbiorze sporządzić z kurierem protokół niezgodności wraz z wpisaną datą odbioru. W przypadku
sporządzenia protokołu prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem obsługi klienta oraz przesłanie
protokołu mailem na adres biuro@therapytools.pl.
5.11 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Art. 471. w przypadku umów zawieranych na
odległość klient zamawiając towar zobowiązany do odebrania przesyłki. W przypadku nieodebrania
przesyłki zamówionej bez winy nadawcy odbiorca zostanie obarczony kosztami wysyłki.
5.12 Na kliencie spoczywa obowiązek podania prawidłowych danych do wysyłki – adresu
dostarczenia
5.13 Zmiana adresu dostarczenia przesyłki po jej wysłaniu wiąże się z dodatkowymi kosztami
nawet w przypadku zamówienia towarów z „wysyłką gratis”. Koszt zmiany adresu dostarczenia
ustalany jest indywidualnie i jest nim obciążany klient.
5.14 Obsługa sklepu https://www.therapytools.pl na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta
podany w zamówieniu, przesyła fakturę (zwolnienie z VAT art. 113 ust.1) na Towary, w formacie
pliku PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać oprogramowanie obsługujące format
PDF. Rekomendowane jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie
pod adresem http://www.adobe.com lub https://get.adobe.com/pl/reader/
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Sklep korzysta ze zwolnienia z VAT na
podstawie art.113 ust.1 ustawy o VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 31 1020 3844 0000 1902 0210 2291.
6.3 Nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.
6.4 Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6.5 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania realizacji zamówienia w przypadku nie zapłaty
należności przez Klienta w przeciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, lub braku
potwierdzenia zamówienia w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.
6.6 Do zrealizowanych zamówień wystawiamy tylko Faktury na dane klienta. Jeżeli klient nie poda
konkretnych danych w formularzu to faktura zostaje wystawiona na adres z wysyłki zamówienia.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie danej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie danej rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mogą Państwo poinformować nas na adres e-mail
biuro@therapytools.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Prześlemy
Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym
nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Sklep nie przyjmuję zwrotów wysyłanych za pobraniem.
Stan zwracanego towaru
Zgodnie z ustawą konsumenta: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.
W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru nastąpi pomniejszenie wartości towaru przy zwrocie
pieniędzy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy do Państwa, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wyjątkiem są
przesyłki pobraniowe, gdzie pieniądze będą zwracane tylko na konto wskazane przez klienta.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Anna Lewandowska ul. Michała Drzymały 25/4 77-400 Złotów niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
VIII. Towary
8.1 W przypadku chwilowej niedostępności towaru z przyczyn niezależnych od sklepu https://
www.therapytools.pl- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, o
czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej.
8.14 Fima Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
9.1. Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska jako sprzedawca odpowiada
wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi
za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@therapytools.pl Indywidualna Praktyka
Psychologiczna Anna Lewandowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie
do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Termin 14-dniowy rozpatrzenia reklamacji liczony jest od
dnia potwierdzenia otrzymania reklamacji przez sklep. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.
9.6 W przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę sprzedawca ma prawo wyboru spełnienia
żądania kupującego co do sposoby rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
9.7 Gwarancje i reklamacje (również na wady fabryczne) ważne są tylko na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje towary zakupione i znajdujące się w momencie
zgłoszenia na terenie Polski.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska podejmuje działania w celu
zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej
wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości
zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Indywidualna Praktyka Psychologiczna
Anna Lewandowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu
Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod
adres biuro@therapytools.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska zobowiązuje się do rozpatrzenia
każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym
okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Indywidualna Praktyka
Psychologiczna Anna Lewandowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Indywidualna Praktyka
Psychologiczna Anna Lewandowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu
na siedzibę Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4 Przy zamówieniach składanych e-mailowo obowiązuje niniejszy regulamin sklepu.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
– Zamówienia na działalność gospodarczą ( faktura na firmę ) są wiążące ze strony zamawiającego
od chwili potwierdzenia zamówienia ( firma Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna
Lewandowska w szczególnych przypadkach może odmówić sprzedaży na działalność
gospodarczą ).
V. Dostawa i wysyłka
– Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Art. 471. w przypadku umów zawieranych na odległość
klient zamawiając towar zobowiązany do odebrania przesyłki.
W przypadku nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (fakturą na firmę)
odbiorca zostanie obarczony kosztami wysyłki w dwie strony (do odbiorcy i zwrotnej) tyczy się to
również gdy transport do odbiorcy jest gratis lub w przypadku gdy sklep pokrywa część kosztów
wysyłki i wysyłka ta jest zaniżona dla klienta na korzyść klienta. Dodatkowo w przypadku
nieodebrania przesyłki zamówionej na działalność gospodarczą (fakturą na firmę) na klienta
zostanie nałożona kara w wysokości 100 zł.
– Przy zakupie przez działalność gospodarczą, faktura na działalność gospodarczą w przypadku
uszkodzenia towaru/przesyłki wymagane jest spisanie protokołu wraz z kurierem przy odbiorze – na
jego podstawie będą rozpatrywane reklamacje uszkodzeń mechanicznych.
– W przypadku podania błędnych danych dostarczenia przesyłki w zamówieniu przez firmę/
działalność gospodarczą zastrzegamy sobie możliwość obarczenia klienta dodatkowymi kosztami
dostawy spowodowanymi podaniem błędnych danych dostarczenia.
– Nieodebranie przesyłki przy pierwszej próbie dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami
dostawy.
VI. Ceny i metody płatności
– W przypadku anulowania zamówienia złożonego na działalność gospodarczą ( faktura na firmę ) i
płatności kanałami Payu, Paypal i Przelewy24.pl prowizja pobrana za płatność nie jest zwracana.
– W przypadku zrezygnowania zamówienia złożonego przez firmę (zakup na działalność
gospodarczą) zaliczka pobierana na poczet zamówienia nie będzie zwracana.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– zamówienia na działalność gospodarczą ( faktury na firmę ).
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
– W przypadku reklamowania produktów zakupionych na firmę klient musi dostarczyć we własnym
zakresie produkty reklamowane pod adres wskazany przez serwis producenta lub pracownika firmy
Indywidualna Praktyka Psychologiczna Anna Lewandowska.

×